Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 04/03/2015 tarihinde onaylanmış olan İlimiz 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonuna ilişkin askı sürecinde iletilen itirazlar değerlendirilerek, 05/08/2015 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 05.08.2015 tarihinde onaylanan “Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu” 24/08/2015 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile Müdürlüğümüzce askıya çıkarılmıştır. Plan paftaları, plan hükümleri, plan açıklama raporu, gösterim ektedir.

1.  İtiraz Sonunda Yapılan Değişiklikler 

 

S.No PLAN PAFTALARI Plan Hükümleri Plan Açıklama Raporu Lejand
1

F34

 

 

 

2

F35

 

 

 

3

G33

 

 

 

4

G34

 

 

 

5

G35

 

 

 

6

G36

 

 

 

7

G37

 

 

 

8

H-34

 

 

 

9

H-35

 

 

 

10

H-36