Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Amasya Valiliği
Amasya Valiliği

1 ADET ARAZİ ARACI 4X4 (KASA TİPİ:SUV) KİRALAMA HİZMET ALIMI İHALE İLANI

29 Ocak 2013
1 ADET ARAZİ ARACI 4X4 (KASA TİPİ:SUV) KİRALAMA HİZMET ALIMI İHALE İLANI

 

İlan Süresi
:
7
 
 
 
Yasal Kapsam
:
13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
:
1. adım ... - 86.460,00
 

AMASYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI 10 AY SÜRELİ 1 ADET ARAZİ ARACI 4X4 (KASA TİPİ:SUV) KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ
(GÜNLÜK YEVMİYE+YAPILAN YOL X KİLOMETRE BİRİM FİYATLI)
AMASYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

AMASYA ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı 10 Ay Süreli 1 Adet Arazi aracı 4X4 (Kasa tipi:SUV) Kiralama Hizmet Alımı İşi (Günlük yevmiye+Yapılan yol x Kilometre birim fiyatlı) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası
:
2013/10529
1-İdarenin

a) Adresi
:
KIRAZLIDERE MAH. KEMAL ILICAK CAD 4 05200 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası
:
3582181166 - 3582183272
c) Elektronik Posta Adresi
:
amasya@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı
:
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 01.03.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer
:
Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kirazlı Dere mah. Taşova Yolu Üzeri 05200 MERKEZ / AMASYA
b) Tarihi ve saati
:
07.02.2013 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale dokümanını oluşturan bu işe ait Teknik Şartnamenin 3.1.1 Maddesi İdarece gerekli görüldüğü takdirde, 3.1.2 Maddesindeki hüküm mecburi olup sözleşme esnasında istenecektir.
 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörden Alınan. Yolcu/Personel/Turizm Taşımacılığı/ İle Hizmet alımı şeklinde araç çalıştırma / Kiralamayla İlgili İş Deneyim Belgeleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale İşlem Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kirazlı Dere mah. Taşova Yolu Üzeri 05200 MERKEZ / AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır