Amasya Valiliği
Amasya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Amasya Valiliği
Amasya Valiliği

Amasya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2013 Yılı 4 Adet Araç Kiralama İşi

03 Aralik 2012
Amasya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2013 Yılı 4 Adet Araç Kiralama İşi

 

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi
:
14
 
 
 
Yasal Kapsam
:
13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
:
2. adım 86.460,00 - 172.927,00

AMASYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI 4 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ
 (ŞOFÖRLÜ,YAKITLI VE BAKIM ONARIM DAHİL)
 
AMASYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Amasya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2013 Yılı 4 Adet Araç Kiralama İşi(Şoförlü,Yakıtlı Ve Bakım Onarım Dahil)hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası
:
2012/178623
1-İdarenin

a) Adresi
:
KIRAZLIDERE MAH. KEMAL ILICAK CAD 4 05200 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası
:
3582181166 - 3582183272
c) Elektronik Posta Adresi
:
amasya@csb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı
:
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer
:
Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kirazlı Dere mah. Taşova Yolu Üzeri 05200 MERKEZ / AMASYA
b) Tarihi ve saati
:
17.12.2012 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.
 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1.
 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2.
 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1.
 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5
 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6
 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
 • A-11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ticari faaliyetlerde eşya/yük/yolcu taşıttırılmasında kullanılacak araçlar uygun yetki belgesine sahip olacak ve sözleşme aşamasında istekliler bu belgeleri idareye ibraz edecektir. Ayrıca yüklenici işini ifa edebilmesi için, ihale dokümanında dile getirilmeyen, ancak cari kanun ve resmi düzenlemelerle zorunlu kılınan veya ilerde zorunlu kılınacak olan belgeleri de almakla yükümlüdür.’’
 • B- Bu işde çalıştırılacak olan Şoförlerde (surucü) Ulaştırma Bakanlığından 03.09.2004 tarih ve 25572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KTFMYE Yönetmeliği hükümlerindeki belge veya belgeler sözleşme aşamasında çalıştırılacak veya çalışacak şöförden bu belgeleri Yüklenici idareye aslını (İdare onaylayabilir bu durumda noter onayı istenmez) veya noter onaylı olarak ibraz edeceklerdir ve yönetmelik hükümleri aynen uygulanacaktır.
 • C- Çalıştırılacak araçlarda. Binek otomobil sedan, Binek otomobil sw ve Arazi aracı 4x4 kasa tipi SUV araçlar hariç, Minibüs 17+1 ticari taşıt olarak trafiğe kayıtlı olacaktır. 
 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
 1. Her Türlü Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektörden Alınan Yolcu Taşımacılığı İle İlgili İş Deneyim Belgeleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
 2. 1- Personel ve/veya Yolcu Taşıma Hizmetleri
  2- Hizmet Alımı Şeklinde Araç Çalıştırma Hizmetleri
  3- Araç Kiralama Hizmetleri
   


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
6.
 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7.
 İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.
 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale İşlem Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2.
 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8.
 Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kirazlı Dere mah. Taşova Yolu Üzeri 05200 MERKEZ / AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.
 İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 
10.
 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11.
 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12.
 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır